ΕΦΕΠΑΕ

ΕΦΕΠΑΕ

Η ΕΦΕΠΑΕ είναι ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήθηκε για την εκτέλεση του έργου «Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96».

Τα παρακάτω χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΦΕΠΑΕ είτε έχουν προκηρυχθεί, είτε αναμένονται να προκηρυχθούν:


Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011& 4146/2013

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, όπως ισχύει με τον Ν.4146/2013, ενισχύει τα Επενδυτικά Σχέδια με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 60%, ανάλογα...

Μέτρο 123A - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιη...

Επιστροφή Κρατικών Ενισχύσεων Ν.3220/2004

Το Υπουργείο Οικονομικών, με την εγκύκλιο Πολ. 1231/10.10.2013, ζητά επειγόντως από τις ΔΟΥ τον επανέλεγχο όλων των επιχειρήσεων που είχαν σχηματίσει ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με τον Νόμο 3220 / 2004, με σκοπό την ανάκτηση των ενισχύσεων αυτών, είτε το 2007 αυτές είχαν επιστραφεί είτε όχι.

Τα παρακάτω προγράμματα έχουν εκπνέυσει:


Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011& 4146/2013

Ο νέος Επενδυτικός Νόμος 3908/2011, όπως ισχύει με τον Ν.4146/2013, ενισχύει τα Επενδυτικά Σχέδια με ποσοστά ενίσχυσης που φτάνουν το 60%, ανάλογα...

Μέτρο 123A - Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ καλεί τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιη...

Επιστροφή Κρατικών Ενισχύσεων Ν.3220/2004

Το Υπουργείο Οικονομικών, με την εγκύκλιο Πολ. 1231/10.10.2013, ζητά επειγόντως από τις ΔΟΥ τον επανέλεγχο όλων των επιχειρήσεων που είχαν σχηματίσει ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με τον Νόμο 3220 / 2004, με σκοπό την ανάκτηση των ενισχύσεων αυτών, είτε το 2007 αυτές είχαν επιστραφεί είτε όχι.