ΕΦΕΠΑΕ

ΕΦΕΠΑΕ

Η ΕΦΕΠΑΕ είναι ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΙΙ, είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία συστήθηκε για την εκτέλεση του έργου «Διαχείριση Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3614/07 και με το Π.Δ. 98/96».

Τα παρακάτω χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΦΕΠΑΕ είτε έχουν προκηρυχθεί, είτε αναμένονται να προκηρυχθούν:

Δεν υπάρχουν στοιχεία
Τα παρακάτω προγράμματα έχουν εκπνέυσει:


Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα II

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μεταποιητικών, κυρίως Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, ως κεντρικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα

Το πρόγραμμα “Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα” προβλέπει επιχορήγηση 50% σε πάγιες επενδύσεις από υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών

Ενίσχυση Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών. Στόχος της δράσης, η οποία ξεκινά να δέχεται προτάσεις στις 25/2/2013, είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Επιπλέον η ενίσχυση αφορά και τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (δράση 2) – Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας (δράση 1) - Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up).

Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών. Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτείας αυτής.

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη / συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης.

Εναλλακτικός Τουρισμός

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού: Αθλητικός, Θαλάσσιος, Τουρισμός Υπαίθρου, Γαστρονομικός, Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Αφορά τον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέα ή διαφοροποιημένα προϊόντα και μεταποιητικές υπηρεσίες. Στοχεύει στην ενίσχυση της εξαγωγικής επιχειρηματικότητας, ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

Πράσινος Τουρισμός

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των λειτουργικών υποδομών και των επιχειρησιακών διαδικασιών των τουριστικών μονάδων, με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.